Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek

Voor wie

De Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is er voor medewerk(st)ers die te maken hebben met psychische en/of fysieke (be-)dreigingen zoals pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. De Vertrouwenspersoon Integriteit is er voor medewerkers die vermoedens hebben van misstanden binnen de organisatie waarin ze werken; zaken die schade doen aan de organisatie zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag. Beide functies, waarvoor Leutscher Consult certificatie heeft behaald, worden gecombineerd. Daarbij worden de richtlijnen gevolgd van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

image

Vertrouwelijkheid

De klager of melder dient in vertrouwelijkheid, een allesbepalende kernwaarde voor het werk van de Vertrouwenspersoon, een beroep te kunnen doen op die Vertrouwenspersoon. In een vertrouwelijk verkennend gesprek wordt besproken in hoeverre het ervaren gedrag valt onder bovengenoemde zaken. Ook worden er dan vervolgwerkzaamheden, tijdsbesteding en kosten besproken

image

In de aanpak

De Vertrouwenspersoon treedt op als ondersteuner voor de klager of de melder. Overigens heeft de persoon over wie de melding gaat ook recht op veiligheid, zorgvuldigheid en ondersteuning vanuit de organisatie. Deze ondersteuning kan echter niet worden geboden door de door de melder ingeschakelde Vertrouwenspersoon. Bij een klacht of melding worden de mogelijkheden besproken hoe de kwestie aan te pakken. Uitgangspunt is altijd een luisterend oor te bieden en vervolgens te bezien wat de cliënt wenst in de aanpak. Daarbij ligt de keuze altijd bij de cliënt. Dit kan variëren van ondersteuning bij het op eigen kracht aanpakken van de gemelde situatie tot het bijstaan in een formele klachtenprocedure.

Uitgangspunt veilige werkplek

Bij ongewenst gedrag of het signaleren van een misstand gaat het enerzijds om de beleving en anderzijds om de feiten. De oude wet van communicatie; zender-boodschap-ontvanger; Als het gedrag, de boodschap of de situatie door de ander als ongewenst ervaren wordt is het per definitie ongewenst. In overleg kan nader onderzocht worden wat nodig is om te zorgen voor een veilige werkplek. Het beleid van de organisatie dient gericht te zijn op het creëren van een psychosociaal veilige werkomgeving en eventueel ongewenst gedrag te stoppen, om daarmee recht te doen aan de klager of melder. Op de website van Van Oss & Partners waar de gecertificeerde opleiding Vertrouwenspersoon is gevolgd, staat een goede voorlichtingsvideo (De Vertrouwenspersoon)

image

Volgens de wet

Op grond van de Arbowet en Wet Gelijke Behandeling is ieder bedrijf verplicht een beleid ongewenste omgangsvormen op te zetten in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit beleid werkt preventief – ter voorkoming van ongewenst gedrag, en curatief – beschermt werknemers in het geval zich ongewenst gedrag voordoet. Bij ongewenst gedrag gaat het om de beleving van de persoon die ongewenst gedrag ervaart. Bedrijven met een omvang van 50+ medewerkers (inclusief vrijwilligers en stagiaires) zijn verplicht een meldregeling integriteit in te stellen. Indien gewenst kan Leutscher Consult deze meldregeling verzorgen. Voorbeelden zijn te vinden op de website van de LVV en Het huis voor Klokkenluiders. Met het opzetten van beleid en het aanbieden van een externe vertrouwenspersoon wordt de organisatie gesterkt en wordt invulling gegeven aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers vanaf 1 FTE. Het maakt niet uit of je werkt met vaste mensen, tijdelijke krachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers.

image

Ervaring en deskundigheid Leutscher Consult

Met het werk als Vertrouwenspersoon heeft Leutscher Consult vele jaren ervaring. Die ervaring is onderbouwd met certificatie voor de formele functie van Vertrouwenspersoon zoals die nu door de wet is geregeld. Leutscher Consult beschikt over zowel mannelijke als vrouwelijke Vertrouwenspersonen. Tot de klantenkring van Leutscher Consult behoren zowel profit als not-for-profit organisaties. Op de website worden namen van klanten genoemd. Daarbij horen ook organisaties werkzaam in het Sociaal Domein, Stichtingen die wooninitiatieven opzetten voor mensen die een beperking hebben binnen het autistisch spectrum en sportverenigingen.